Általános szerződési feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az alábbi Szolgáltató és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).


A Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Andamy Europe Kft.

A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Máté u. 8.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kandallomania.hu

Cégjegyzékszáma: 01 09 181508

Adószáma: 23481181-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: 06-30-566-7029

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: DotRoll Kft., 1439 Budapest, Pf.: 663, domreg@dotroll.com


Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen Szabályzat 2016. május 5. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Az Ügyfelek a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.3. Az Ügyfél, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

1.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruház megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.


Általános tudnivalók

2. Az eletronikus szerződéskötés lépései

2.1. Az Andamy Europe Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az Andamy Europe Kft., illetőleg az Ügyfél számára hozzáférhetővé válik.

2.2. A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon kiszállítással átadjuk a megrendelt terméke(ke)t. A terméket átutalással vagy utánvéttel fizetheti, vásárlási utalványt nem áll módunkban elfogadni.

2.3. A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

2.4. A megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Andamy Europe Kft. nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.


Regisztráció

3. Regisztráció a kandallomania.hu oldalunkon

3.1. A belépés oldalon található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

3.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


Megrendelés

4. A megrendelés menete a kandallomania.hu oldalon

4.1. A vásárolt áruk tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a Kapcsolat menü alatt található elérhetőségek valamelyikén készséggel állunk rendelkezésére.

4.2. A vételárral kapcsolatban kérjen ajánlatot kollégáinknál.

4.3. A megrendelést a Szolgáltató email-en vagy telefonon keresztül fogadja el. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.4. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.5. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.


Szállítás és fizetési feltételek

5. Szállítási lehetőségek és fizetési feltételek a kandallomania.hu oldalon

5.1. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a 95 ezer (kilencvenötzezer) forint összeget. A bruttó 95 ezer forint összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a bruttó 95 ezer forint értéket meghaladó megrendelések házhozszállítása ingyenes.  Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően nem biztosít lehetőséget az Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

5.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon!

5.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.


Elállás joga, módja és következményei

6. A vásárlástól való elállás joga, módja és következményei

6.1.
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének szabályozása értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

6.2. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. Az Andamy Europe Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén az Andamy Europe Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

6.3. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az Andamy Europe Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően
haladéktalanul, de legkésőbb a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.


Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

7. A kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási jogokról az alábbi tájékoztatóban olvashat: Tájékoztató


Panaszkezelés rendje

8.1. Amennyiben az Ügyfélnek valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

8.3. Az írásbeli panaszt a webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja


Vitarendezés

9.1. Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9.2. Ennek sikertelensége esetén a Szolgáltató kötelezettséget vállal az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

9.3. Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással

Budapest, 2016.05.05.